Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú

Dưới đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú của Sở Quy hoạch Kiến trúc gửi UBND TPHCM. Quản Lý Đô Thị xin trích đăng để bạn đọc tham khảo.

quy hoạch quận tân phúKính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận được văn bản số 1056/UBND-NĐ ngày 20/9/2016 của UBND quận Tân Phú về kết quả rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch trên địa bàn quận Tân Phú đính kèm bảng tổng hợp rà soát đánh giá quá trình thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú.

Đối với công tác này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có văn bản số 2810/SQHKT-QHKV2 ngày 07/7/2016 báo cáo đề xuất UBND Thành phố về tiến độ rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn Thành phố, trong đó có báo cáo tình hình tại địa bàn quận Tân Phú. UBND Thành phố đã có ý kiến chấp thuận tại công văn số 3963/UBND-ĐTMT ngày 26/7/2016.

Nay, Sở Quy hoạch – Kiến trúc báo cáo UBND Thành phố kết quả rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch trên địa bàn quận Thủ Đức với nội dung như sau:

  1. Tổng quan về quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Thủ Đức:

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 05/5/2008, theo đó:

– Quận Tân Phú có tổng diện tích tự nhiên: 1606,98 ha, bao gồm 11  phường.

– Quy mô dân số theo hiện trạng (năm 2011): 419.227 người. Quy mô dân số theo quy hoạch đến năm 2020: 536.000 người.

– Cơ cấu kinh tế của Quận:

+ Giai đoạn trước mắt: Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại – dịch vụ.

+ Giai đoạn lâu dài: Thương mại – dịch vụ – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp.

– Chức năng đô thị của quận:

+ Khu ở đô thị: gồm khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xen cài xây dựng mới.

+ Trung tâm dịch vụ cấp vùng, thành phố và quận bao gồm các công trình công cộng cấp vùng, thành phố, quận và khu ở.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố; UBND quận Tân Phú đã hoàn thành công tác lập quy hoạch đô thị các khu vực đô thị trên địa bàn quận Tân Phú.

– Tổng số đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt: 03 đồ án.

Đến nay, UBND quận Tân Phú đã thực hiện công tác công bố công khai theo quy định đối với tất cả các đồ án quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch đã có một số bất cập và khó khăn, vướng mắc. Do đó, nội dung các đồ án quy hoạch được duyệt cần phải được rà soát sau khi được phê duyệt, công bố và triển khai thực hiện quy hoạch, nhằm đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch và đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương tại từng thời điểm; làm cơ sở xem xét sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch nếu đủ điều kiện theo Luật quy hoạch đô thị.

  1. Về công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch:

  • Tiêu chí rà soát, đánh giá:

Ưu tiên rà soát tại các khu vực quy hoạch mà người dân đã có nhiều phản ánh quy hoạch kéo dài thời gian thực hiện, thiếu tính khả thi (thường là tại các khu vực quy hoạch công viên cây xanh, công trình công cộng, đường giao thông dự  phóng, các khu chức năng đầu mối hạ tầng kỹ thuật,…), các “dự án treo”, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy nổ.

Việc đề xuất điều chỉnh cần căn cứ vào các tiêu chí: đánh giá nguồn lực thực hiện, hiện trạng sử dụng đất (tỷ lệ, mật độ của các công trình kiến trúc, nhà ở hiện hữu tại khu vực quy hoạch cao hay thấp?), tính hợp lý, tính khả thi của khu vực quy hoạch (dự báo theo quy hoạch có phù hợp với thực tế hoặc bị bất cập hay không?), các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trong đồ án quy hoạch (để làm cơ sở đối chiếu so với QCXD, TCXD), các mục tiêu của các Chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như định hướng phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quản lý theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tiến tới phát triển bền vững trong tương lai, vừa không gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch.

  • Về quy trình thực hiện công tác rà soát, đánh giá:

– Từ ngày 21/7/2016 đến 26/7/2016: Các phòng chuyên môn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú và đại diện UBND các phường trên địa bàn quận Tân Phú làm việc trực tiếp tại quận để tiến hành rà soát sơ bộ 03 đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú.

+ UBND các phường trên địa bàn quận Tân Phú rà soát nhu cầu của từng địa phương, tính cấp thiết của việc điều chỉnh, nêu rõ lý do điều chỉnh, mức độ ảnh hưởng của đồ án đối với người dân trong khu vực điều chỉnh. Sau khi thông qua ý kiến của người dân trên địa bàn (UBND phường triển khai lấy ý kiến đến từng khu phố trong phường), UBND các phường có văn bản chính thức gửi UBND quận Tân Phú.

+ UBND quận Tân Phú sau khi nhận được văn bản chính thức của Ủy ban nhân dân các phường; tiến hành xem xét, có ý kiến và chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

+ Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiến hành rà soát theo nội dung báo cáo của UBND quận Tân Phú và tổ chức họp với UBND quận Tân Phú và các Sở, Ngành liên quan để thống nhất về các nội dung cần điều chỉnh quy hoạch.

+ Sau khi thống nhất nội dung cần điều chỉnh quy hoạch, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có văn bản báo cáo UBND Thành phố thông qua nội dung dự kiến điều chỉnh.

+ Tiến hành điều chỉnh quy hoạch đô thị theo quy định đối với các ô phố, các tuyến đường thuộc Danh mục đã được UBND TP chấp thuận.

– UBND quận Tân Phú đã thực hiện theo Kế hoạch và quy trình rà soát nêu trên và đến ngày 20/9/2016, UBND quận Tân Phú có văn bản số 1056/UBND-NĐ gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc về kết quả rà soát quy hoạch và kiến nghị điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú (đính kèm các danh mục).

– Ngày 28/10/2016, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổ chức cuộc họp với đại diện Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú (Sở Tài nguyên và Môi trường có mời nhưng vắng mặt) để xem xét kết quả rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch trên địa bàn quận Tân Phú, các Sở dự họp đã cơ bản thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

  1. Kết quả rà soát, đánh giá:

3.1. Kết quả rà soát, đánh giá của UBND quận Tân Phú:

Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND Thành phố kết quả thực hiện rà soát, đánh giá quá trình thực hiện 03 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú như sau:

Theo Danh mục đề xuất điều chỉnh quy hoạch đính kèm văn bản số 1056/UBND-NĐ ngày 20/9/2016 của UBND quận Tân Phú:

– Có tổng số 40 ô phố và  03 tuyến đường được đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, không có đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể. Trong đó, hầu hết là các ô phố được quy hoạch đất công viên cây xanh, đất công trình công cộng, đất giáo dục, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ và đường giao thông. Nội dung đề xuất điều chỉnh quy hoạch phần lớn thành đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang và đất nhóm nhà ở xây dựng mới; điều chỉnh giảm lộ giới tuyến đường giao thông.

Trong danh mục đề xuất điều chỉnh của UBND quận Tân Phú có khá nhiều ô phố, khu vực thuộc quy hoạch công viên cây xanh và công trình công cộng đề xuất điều chỉnh thành đất ở mặc dù hiện trạng sử dụng đất và vật kiến trúc công trình trên đất còn thưa thoáng, đất trống, đất thổ mộ,… Các khu chức năng công viên cây xanh và công trình công cộng này đảm bảo đáp ứng nhu cầu của quy mô dân số trong đơn vị ở và phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch đô thị. Phương án quy hoạch tại các khu vực này là phù hợp và có tính khả thi khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do chưa xác định được nguồn lực thực hiện nên thời hạn thực hiện theo quy hoạch chưa được xác định cụ thể.

3.2. Kết quả rà soát, đánh giá của Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

Căn cứ các tiêu chí rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch tại Mục 2.1 nêu trên, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã áp nền ảnh vệ tinh vào bản đồ quy hoạch để làm cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất; xem xét trên tổng thể chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của đồ án quy hoạch được duyệt, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn XDVN, quy hoạch phát triển ngành, đánh giá nguồn lực thực hiện và tổng hợp ý kiến của các Sở, Ngành có liên quan từ đó phân loại thành 02 danh mục sau:

+ Danh mục các khu vực quy hoạch thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhưng cần rà soát lại nội dung điều chỉnh trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch (gồm 22 ô phố);

+ Danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất điều chỉnh trên địa bàn quận Tân Phú (gồm 03 tuyến đường đề nghị giảm lộ giới).

  1. Ý kiến đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

Quy hoạch đô thị là định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở nhằm mục tiêu tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị trong tương lai, được tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội. Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch đô thị để làm cơ sở xem xét, điều chỉnh là cần thiết.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch cần phải được xem xét, cân nhắc kỹ theo nguyên tắc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tiến tới phát triển bền vững của đô thị, vừa hạn chế gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong khu vực quy hoạch. Do đó, chỉ điều chỉnh quy hoạch các khu vực quy hoạch bị bất cập hoặc thiếu tính khả thi; không điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực quy hoạch phù hợp, hợp lý để đảm bảo không tác động lớn đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của đồ án quy hoạch.

Vấn đề quan trọng là cần xác định được nguồn lực thực hiện theo quy hoạch. Trong điều kiện kinh tế – xã hội chưa thể xác định được nguồn lực thực hiện từ ngân sách thì cần có giải pháp về cơ chế chính sách để thực hiện xã hội hóa theo hướng hấp dẫn, thu hút các thành phần kinh tế tham gia thực hiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch.

Dựa trên nguyên tắc này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất UBND Thành phố thông qua 02 danh mục (Danh mục các khu vực quy hoạch thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhưng cần rà soát lại nội dung điều chỉnh trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch và Danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất điều chỉnh trên địa bàn quận Tân Phú), giao cho UBND quận Tân Phú tổ chức lập điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định tại các khu vực thống nhất điều chỉnh và công bố công khai cho người dân sau khi các điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt (chậm nhất đến cuối năm 2016).

Ngoài ra, trong quá trình rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch, Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận thấy cộng đồng dân cư thường chỉ phản ánh, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực quy hoạch thiếu tính khả thi hoặc kéo dài thời gian thực hiện quy hoạch như: đất công viên cây xanh, đất công trình công cộng, đất giao thông dự phóng (đường bộ, đường sắt), đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật,…

Do chưa xác định được nguồn lực, thời gian thực hiện trong khi các chính sách về quản lý nhà, đất (như: xây dựng – sửa chữa nhà, tách thửa đất ở, mua bán, chuyển nhượng, thế chấp tài sản…) hiện nay có nhiều hạn chế, đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, gây bức xúc cho cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch.

Trong khi chưa có nguồn lực thực hiện quy hoạch thì cần có chính sách hợp lý, công bằng, giảm độ vênh của các chính sách quản lý giữa nhà, đất trong khu vực quy hoạch và nhà, đất ngoài khu vực quy hoạch có cùng điều kiện tạo lập. Nếu chính sách về nhà, đất hợp lý, hợp lòng dân, tạo sự công bằng trong khi chưa có nguồn lực thực hiện thì người dân trong khu vực quy hoạch sẽ đồng thuận cao đối với các sản phẩm quy hoạch, tạo thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện quy hoạch.

Các đồ án quy hoạch sẽ khả thi hơn, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch làm ảnh hưởng đến chất lượng đồ án (do giảm các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của đồ án); đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tiến tới mục tiêu phát triển bền vững. Các chính sách này cần được nghiên cứu, kiến nghị điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật (Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Đất đai,…) và cần đảm bảo sự đồng bộ, xuyên suốt, tránh bất cập trong tổ chức thực hiện.

Do đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo các Sở ngành theo lĩnh vực quản lý, UBND các Quận – Huyện đề xuất, kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt; các chính sách quản lý về nhà, đất trong khu vực quy hoạch nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc báo cáo UBND Thành phố nội dung nêu trên để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Và dưới đây là công văn phản hồi về báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Tân Phú của Sở Quy hoạch Kiến trúc của UBND TPHCM:

Nguồn: Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM

BÌNH LUẬN